Comissions

Comissió d’industria i TIC
Aquesta comissió es crea per connectar els professionals de l’antropologia en el món de la industria i les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Hi ha professionals que en el marc d’una antropologia de la industria, de les organitzacions, de la tecnologia i la cultura, de l’antropologia de la societat del coneixement o d’una antropologia de la innovació usen els marcs conceptuals de l’antropologia, fan recerca qualitativa i utilitzen tècniques etnogràfiques per adquirir, analitzar i interpretar coneixements en el món de la industria i de les TIC.

Dins d’aquests mons, aquests professionals apliquen el seu saber en àmbits tant diversos com la creativitat, la ideació i la conceptualització, el disseny,  el desenvolupament, la producció, la comunicació i la comercialització o seguiment de nous productes, serveis i plataformes. O l’apliquen a l’ambit dels recursos humans i formació en l’empresa.

De vegades dirigeixen o  assessoren, de vegades planifiquen i gestionen projectes, sovint fan treball de camp i recullen requeriments o exploren els usos de nous productes, serveis i plataformes. En el món de la industria, aquests perfils professionals els trobem treballant amb direccions estratègiques, amb directors de productes, amb dissenyadors, amb desenvolupadors, amb comunicadors i, entre altres, amb investigadors de mercat.

Com a primer objectiu, la comissió d’industria i TIC de l’ACPA es proposa anar identificant quins són aquests professionals i impulsar unes jornades d’antropòlegs professionals que treballen en el món de la industria i de les TIC.

Responsables de la Comissió: Jordi Colobrans i Toni Navarro

correu electrònic: acpa@antropologia.cat 

Comissió d’Antropologia a secundària

La Comissió Antropologia en Secundària té dos objectius fonamentals: 1) assegurar que els titulats en Antropologia puguin optar a places de professorat de secundària en igualtat de condicions que altres titulats en Ciències Socials, 2) promoure la presència d'assignatures d'Antropologia en l'ensenyament preuniversitari.

Pel que fa al primer objectiu, la Comissió d'Antropologia en Secundària ha presentat una instància a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la qual, presentant amb detall el caràcter de la formació rebuda, se sol·licita:
1)    Que es reconegui la idoneïtat dels llicenciats en Antropologia Social i Cultural per accedir a la llista de candidats/es a substitucions de personal docent en centres públics no universitaris de Catalunya en les següents especialitats (l’única especialitat reconeguda fins ara era la de Geografia i Història): Filosofia (FI), Formació i orientació laboral (505), Intervenció Sociocomunitària (508) i Serveis a la Comunitat (625).
2)    Que es reconegui la idoneïtat dels graduats en Antropologia Social i Cultural per accedir a la llista de candidats/es a substitucions de personal docent en centres públics no universitaris de Catalunya en aquestes mateixes especialitats.
3)    Finalment, i com a conseqüència lògica, que tant els llicenciats com els graduats en Antropologia Social i Cultural tinguin accés, dins del nou Màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, no tan sols a la branca de Geografia i Història (GE), sinó també a les de Filosofia (FI) i Planificació professional (FOL) i Serveis.

Quant al segon objectiu, la Comissió d’Antropologia té prevista la celebració, al segon trimestre de 2013, d'una Jornada d'Antropologia en Secundària que s'oferirà tant a llicenciats/graduats en Antropologia com a professors de secundària formats en altres disciplines. A més, l’ACPA treballarà en coordinació amb altres associacions i departaments universitaris de l'Estat espanyol al si de la CEGA-CPA, col·laborant en la iniciativa impulsada pel World Council of Anthropology Associations de promoure la presència de l’Antropologia en l’ensenyament preuniversitari. 


Responsables de la Comissió: Aurora González, María Valdés i Jesús Izquierdo

correu electrònic: acpa@antropologia.cat 


Comissió Patrimoni i Antropologia

Els professionals de l’antropologia en l’àmbit del patrimoni cultural

El món del patrimoni cultural és un dels camps d’actuació clàssics dels professionals de l’antropologia. El seu treball es desenvolupa principalment en museus i en l’administració pública sense oblidar les iniciatives d’àmbit privat, cada cop més nombroses.

El patrimoni cultural està experimentant canvis significatius, els quals propicien que s’ampliï la mirada sobre aquest àmbit de treball i que la seva gestió sigui avui més complexa. Nous professionals irrompen en l’escenari de la gestió cultural com a mostra del desbordament de les fronteres tradicionals entre disciplines.

D’altra banda, la irrupció en els darrers temps del concepte de “patrimoni immaterial” —una idea que està en l’ADN de l’antropologia social i cultural—permet entreveure tot un camp de desenvolupament professional per antropòlegs i antropòlogues.

Malgrat tot, la presència del nostre col·lectiu en el món del patrimoni cultural és minoritària respecte a la de professionals d’altres àmbits de les ciències socials. Això ha comportat que hi hagi professionals que estiguin desenvolupant tasques pròpies de l’antropologia, mentre que els antropòlegs reben un escàs reconeixement com a agents autoritzats en aquest entorn laboral.

Dit això, la Comissió de Patrimoni i Antropologia de l’ACPA constata les següents mancances i proposa alguns objectius prioritaris:

Mancances detectades:

1) L’actual currículum acadèmic dels estudis d’Antropologia està més pensat per a la recerca o fins i tot a l’autoreproducció que no pas per a la habilitació de capacitats per al desenvolupament professional dins l’àmbit del patrimoni cultural

2) Els propis estudiants i llicenciats en antropologia són poc conscients de les seves possibilitats dins d’aquest entorn laboral.

3) L’antropòleg té un reconeixement molt baix dins el món del patrimoni. No es percep com un professional particularment apte en aquest camp.

4) Mentre que d’altres professionals manlleven tècniques i conceptes desenvolupats per l’antropologia, els propis antropòlegs no són reconeguts com els professionals més competents per a desenvolupar-les.

Objectius:

1) Ampliar la presència de continguts sobre patrimoni cultural en el currículum ordinari dels estudiants d’antropologia, ja que actualment aquests continguts tan sols es troben en estudis d’especialització.

2) Mostrar amb exemples reals a estudiants i llicenciats les possibilitats de desenvolupament professional existents en el camp del patrimoni cultural. Presentar-los també les institucions i entitats que treballen de referent aquest àmbit.

3) Fer veure als professionals del patrimoni cultural la idoneïtat competencial del perfil de l’antropòleg com un element enriquidor per als equips pluridisciplinars.

4) Reivindicació de les aptituds i recursos propis de l’antropologia com a pràctica professional.

Responsables de la Comissió: Roger Costa i Isabel Graupera

correu electrònic:
acpa.patrimoni@antropologia.cat


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada