divendres, 22 de gener de 2016

Concurs públic Tècnic/a superior en antropologia social i cultural

Entitat:
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Campus Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès)
Termini: 5 de febrer de 2015
Sector/activitat:
L’IERMB és un consorci d’investigació que desenvolupa la seva recerca en les àrees econòmica, social i territorial dins dels àmbits urbans, metropolitans i regionals on conflueixen els interessos de la universitat, l’administració pública i les institucions per a la promoció econòmica
(més informació a http://www.iermb.uab.cat/).
Persona de contacte:
Juan Carlos Migoya Martínez
Càrrec: Gerent
E-mail: JuanCarlos.Migoya@uab.cat
Telèfon: 935868874
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’IERMB està interessat en incorporar un/a investigador/a per desenvolupar estudis en l’àrea social i de seguretat, més concretament sobre convivència i gestió de conflictes.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Contracte laboral d’obra i servei de caràcter temporal1, amb dedicació exclusiva (37,5 hores setmanals), i en horari de dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores, i una tarda de les 16 a les 18:30 hores.
El salari brut anual és d’uns 24.000 euros (14 pagues).
Substitució d’una llicència per maternitat.
PERFIL DE LA PLAÇA
Missió
Realitzar les activitats necessàries per dur a terme la recerca aplicada i teòrica sobre convivència i gestió de conflictes, i col·laborar amb la resta de la recerca de l’àmbit social i de seguretat, d'acord amb les línies de treball establertes per el/la Cap de l’Àrea de Societat i el/la Responsable de l’àmbit de Seguretat.
Responsabilitats
• Donar suport a la promoció interna i externa de la recerca de l’àmbit de seguretat i de l’àmbit social.
• Participar en l’elaboració dels projectes de recerca de seguretat i socials, especialment en el camp de la convivència i la gestió de conflictes.
Funcions
• Col·laborar en les tasques de recerca, anàlisi i redacció dels projectes de seguretat i socials, especialment en el camp de la convivència i la gestió de conflictes.
• Col·laborar en la programació i conducció dels treballs de camp vinculats a la recerca esmentada, aplicant metodologies qualitatives i dinamitzant els grups de treball.
• Col·laborar en assegurar el compliment de les normatives relacionades i dels criteris temporals, tècnics i econòmics establerts per l’IERMB i per les entitats promotores dels projectes.
• Col·laborar en la preparació de la presentació i, si escau, de la publicació dels estudis realitzats
• Coordinar-se amb altres investigadors per desenvolupar estudis interdisciplinaris.
• Participar en seminaris, jornades, congressos, etc. que siguin d’interès per l’Institut, per difondre i promocionar la recerca de l’àmbit.
• Col·laborar en l’elaboració d’articles o documents relacionats amb la recerca de l’àmbit, susceptibles d’ésser publicats.
• Col·laborar en l’elaboració d’informes i estadístiques.
• Donar suport a altres àrees de recerca de l’institut sempre que sigui necessari.
REQUISITS I VALORACIÓ DELS CANDIDATS
• Grau o llicenciatura en Antropologia Social i Cultural o una titulació equivalent.
• Coneixements i/o experiència en l’àmbit de la recerca social, dominant les teories pròpies de l’antropologia i la seva aportació a l’anàlisi de la diversitat social i cultural, les desigualtats socials i el canvi social.
• Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari: processadors de textos, fulls de càlcul i bases de dades.
• Coneixements de català oral i escrit, equivalents al nivell C de la Junta Permanent.
• Coneixements d'idiomes estrangers, preferentment d'anglès.
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat i/o experiència en la gestió per processos.
Altres mèrits a valorar
• Màster en Antropologia Social i Cultural o equivalent.
• Formació i/o experiència en Sistemes d’Informació Geogràfica.
• Coneixements d’anàlisi estadística.
PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els candidats interessats han de enviar per correu electrònic una carta de motivació i un currículum vitae en format lliure a l’adreça següent: iermb@uab.cat . El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de febrer de 2016 a les 14 hores. Veure sol·licitut de la convocatòria
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de gener de 2016